बिरोन र धुवाँ

खाजा हाउटरमा खाजा हार्बरमा स्पट गरियो।